Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

 

KODEKS PRACY

Szukaj w Kodeksie pracy:

 

Polskie prawo pracy

Kodeks Pracy to bezpłatny informator z dziedziny prawa pracy. Najnowsze aktualne przepisy kodeksu pracy 2018. W tym roku czekają nas duże zmiany kodeksie pracy. Nowe regulacje mają dotyczyć m.in. urlopu wypoczynkowego, umów cywilnoprawnych czy premii pracowniczych oraz samej pracy.

NOWY KODEKS PRACY 2018 | PRAWO PRACY | URLOPY

Kodeks Pracy | Prawo Pracy 2018- urlopy

NOWY KODEKS PRACY 2018 | PRAWO PRACY | URLOPY

kodeks pracy | urlop

KODEKS PRACY | URLOP

KODEKS PRACY | URLOP

KODEKS PRACY | PRACA WYPADKI URLOP

KODEKS PRACY | URLOP I RENTA

KODEKS | PRACY | URLOP | CHOROBY

KODEKS | PRACY | ODSZKODOWANIE | URLOPY

I-przepisy-ogolne

Przepisy wstępne dotyczące prawa pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Podstawowe zasady prawa pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

II-stosunek-pracy

Stosunek pracy | Przepisy ogólne | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Warunki zatrudnienia pracowników | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

rozdzial-II

Zawarcie umowy o prace | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Wygaśnięcie umowy o pracę | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

rozdzial-III

Stosunek pracy na podstawie powołania | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Stosunek pracy na podstawie wyboru | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Stosunek pracy na podstawie mianowania | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia

III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/ustalenie-wynagrodzenia-za-prace-i-innych-swiadczen-zwiazanych-z-praca.html

Wynagrodzenie za pracę | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Ochrona wynagrodzenia za pracę | Kodeks Pracy | Prawo Pracy | 2015

Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Odprawa rentowa lub emerytalna | Kodeks Pracy

Odprawa pośmiertna | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

IV-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika

Obowiązki pracodawcy | Kodeks Pracy 2015 | Prawo Pracy

Obowiązki pracownika | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Zakaz konkurencji | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Kwalifikacje zawodowe pracowników | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Regulamin pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Nagrody i wyróżnienia | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Odpowiedzialność porządkowa pracowników | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

IX-zatrudnianie-mlodocianych

Zatrudnianie młodocianych | Przepisy ogólne | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Dokształcanie | Kodeks Pracy | 2015 | Prawo Pracy

Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Szczególna ochrona zdrowia | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Urlopy wypoczynkowe | Kodeks Pracy 2016 | Prawo Pracy

Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

V-odpowiedzialnosc-materialna-pracownikow

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

VI-czas-pracy

Czas pracy | Przepisy ogólne | Kodeks Pracy 2014 | Prawo Pracy

Normy i ogólny wymiar czasu pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Okres odpoczynku | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Systemy i rozkłady czasu pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Praca w godzinach nadliczbowych | Kodeks Pracy 2016 | Prawo Pracy

Praca w porze nocnej 2016 | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Praca w niedziele i święta | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

VII-urlopy-pracownicze

Urlopy wypoczynkowe | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Urlopy bezpłatne | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

VIII-uprawnienia-pracownikow-zwiazane-z-rodzicelstwem

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

X-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy | Kodeks Pracy | 2015 | Prawo Pracy

Prawa i obowiązki pracownika | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Maszyny i inne urządzenia techniczne | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Profilaktyczna ochrona zdrowia | Kodeks Pracy | Prawo Pracy 2015

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Szkolenie BHP | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy 2016

Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | BHP | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Obowiązki organów sprawujących nadzór | Kodeks Pracy 2015 | Prawo Pracy

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

XI-uklady-zbiorowe-pracy

Układy zbiorowe pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Zakładowy układ zbiorowy pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

XII-rozpatrywanie-sporow-o-roszczenie-ze-stosunku-pracy

Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Postępowanie pojednawcze | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

Sądy pracy | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

XIII-odpowiedzialnosc-za-wykroczenia-przeciwko-prawom-pracownika

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika | Kodeks Pracy

Skreślony | Kodeks Pracy | 2015 | Prawo Pracy

XIV-przedawnienie-rozszczen

Przedawnienie roszczeń | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

XV-przepisy-koncowe

Przepisy końcowe | Kodeks Pracy | Prawo Pracy

 

URLOP

URLOP RODZICIELSKI

pic

Od 2016 roku wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, w związku z czym urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przez pierwsze sześć (lub osiem) tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie wynosił 100 proc. wysokości podstawy. Jeśli natomiast matka zdecyduje się otrzymywać 80 proc. wysokości przez cały okres trwania urlopu, wydłużeniu ulega termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z dotychczasowych 14 na 21 dni.

Nowe przepisy wprowadzają też proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego, jeśli łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu np.1/2 etatu wówczas urlop wynosi maksymalnie 64 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka bądź 68 tygodni w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci.

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Oznacza to, że całość urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego przysługującego za ten okres może wykorzystać matka dziecka bądź ojciec. Rodzice mogą też podzielić się wymiarem przysługującego urlopu rodzicielskiego.Przepisy pozwalają również na skorzystanie z urlopu obojgu rodzicom w tym samym czasie. Wówczas jednak każde z nich może wykorzystać po 16 tygodni, tak by łącznie nie przekroczyć pełnego wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego.

WYNAGRODZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018
r.

Komentarz: Od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 2100 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2017 r. (2000 zł) jest to wzrost o 5 % i jednocześnie o 100 zł.

Kwota wynagrodzenia jaką otrzyma pracownik netto (do ręki), nie jest jednakowa dla wszystkich otrzymujących minimalne pobory. Uzależnione jest to od kosztów uzyskania przychodu.

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie ok. 1530 zł „na rękę”, w stosunku do ubiegłego roku zwiększa się o ok.70 zł netto.

DNI WOLNE

picDni wolne od pracy w 2018 roku:

Dni świąteczne, wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy, są dniami ustawowo wolnymi od pracy i jeżeli przypadają w
innym dniu niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy.


• 1 stycznia - Nowy Rok (poniedziałek),

• 6 stycznia - Trzech Króli (sobota),

• 1 kwietnia - Wielkanoc (niedziela),

• 2 kwietnia- Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek),

• 1 maja - Święto Pracy (wtorek),

• 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek),

• 20 maja - Zielone Świątki (niedziela),

• 31 maja - Boże Ciało (czwartek),

• 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego i WNMP (środa),

• 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych (czwartek),

• 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości (niedziela),

• 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (wtorek ),

• 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (środa).

Według kalendarza w 2018 roku czekają nas 251 dni robocze i 114 dni wolnych, czyli o jeden mniej niż w 2017r. W 2018 roku wypada 13 dni świątecznych, przy czym jedno święto przypada w sobotę Trzech Króli (6 stycznia), za które pracodawca ma obowiązek udzielić dnia wolnego.
Roczny wymiar czasu pracy wyniesie 2008 godzin.

Jak korzystnie zaplanować urlop na długi weekend? np.;Biorąc urlop w poniedziałek 31 kwietnia oraz w środę 2 maja i piątek 4 maja mamy szanse na długą majówkę. Dzięki trzem dniom urlopowym możemy wypoczywać od 28 kwietnia do 6 maja. To aż 9 dni odpoczynku od obowiązków służbowych.


pracy

Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar uzależniony jest od dotychczasowego stażu pracy. Kodeks określa wszelkie umowy więćej na www.kodekspracy24.pl

Podstawowym dokumentem regulującym wzajemny stosunek pracodawcy i pracownika jest umowa o pracę, a głównym prawem zatrudnionego jest prawo do wykonywania pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę, które nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy 2018

kodeksy pracy i przepisy ogólne, promocja zatrudnienia, stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawcy i odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy i wynagrodzenie.

W czerwcu 2017 r. Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli Kodeksu pracy, który ma ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Projekt dotyczy rozszerzenia ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, odszkodowania za mobbing, zasad wydawania świadectw pracy.

Kodeks pracy opisuje warunki, na jakich może być świadczona praca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż przepisy prawa pracy. Co do zasady, pracownikiem może być ...

Elastyczny czas urlopów, koniec z zaległymi urlopami oraz ograniczenie premii uznaniowych - to najważniejsze zmiany, jakie przygotował zespół pracujący na projektem nowego kodeksu pracy. Pisze o nich "Dziennik Gazeta Prawna". Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy już rok pracuje nad nowym ...

W 2018 prawo pracy w Polsce może się zmienić. Nowe przepisy pozwolą pracodawcy zmusić pracownika do wzięcia urlopu. Szef powie nam kiedy mamy wziąć wolne. Nowe przepisy Od 2018 pracodawca ustalać będzie nam termin urlopu /

Całe to zamieszanie spowodowało w kraju ożywioną dyskusję o tym ile urlopu powinien mieć polski pracownik. Co sądzisz o propozycjach zmian w Kodeksie Pracy? są słuszne, każdy powinien mieć prawo do dłuższego urlopu. 42%. część z nich mi się podoba, jednak nie wszystkie. 23%. nie podobają mi ...

 

 

WYPADKI

WYPADKI Definicja:

Wypadek choć brzmi groźnie, nie musi powodować kalectwa czy śmierci. Może to być zwykłe złamania palce lub skaleczenie. Do wypadków najczęściej dochodzi w zakładach pracy, podczas obsługi maszyn i narzędzi, a także w trakcie przemieszczania się w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Najbardziej wypadkowe branże to: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe (głównie przemysł spożywczy, meblarski, metalowy, maszynowy). Oprócz tego najwięcej wypadków zdarza się przy naprawie samochodów, a także wśród pracowników opieki zdrowotnej i społecznej. Bardziej narażeni są także sprzedawcy, zwłaszcza uliczni. W każdym jednak wypadku, żeby móc mówić o wypadku przy pracy, spełnione muszą być cztery warunki:

1. ZDARZENIE JEST NAGŁE - oznacza to, że musi zajść w czasie jednej zmiany roboczej. Dzięki temu wypadek można odróżnić od choroby zawodowej.

Przykład: Jeśli na placu budowy spadła nam na nogę ciężki bloczek betonowy, mamy do czynienia z wypadkiem. Jeśli natomiast od pyłów unoszących się ciągle unoszących się w fabryce, zaczniemy kaszleć, jest to choroba zawodowa.

2. PRZYCZYNA POWINNA BYĆ ZEWNĘTRZNA - Pan Józef w czasie pracy przyniósł ciężką skrzynie, potknął się i skręcił kostkę. Uległ wypadkowi przy pracy, a czynnikiem zewnętrznym był tu wysiłek fizyczny.

3. SKUTKIEM ZDARZENIA MUSI BYĆ URAZ LUB ŚMIERĆ PRACOWNIKA - w czasie nie dłuższym niż pół roku po wypadku

4. WYPADEK MUSI WYSTĄPIĆ W TRAKCIE PRACY - czyli wtedy gdy pracownik wykonywał swoje obowiązki na polecenie przełożonych lub bez niego.

 

FORMALNOŚCI

Wypadek należy zgłosić natychmiast pracodawcy zaraz po tym, gdy do niego dojdzie. O ile to możliwe i uraz nie jest ciężki, wypadek powinien zgłosić sam pracownik. Może to też zrobić każdy inny uczestnik zdarzenia. Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu. Jeśli wypadek był ciężki, śmiertelny lub uległy mu co najmniej dwie osoby o sprawie musi zostać powiadomiona prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). W innych przypadkach pracodawca powołuje zespół złożony ze specjalisty bhp oraz przedstawiciela załogi. Ci wysłuchują wyjaśnień poszkodowanego oraz świadków i umieszczają ich zeznania w protokole. Taki dokument jest przechowywany w firmie przez 10 lat. Kiedy zakończy się leczenie i rehabilitacja, wniosek o przyznanie pieniędzy wraz z dokumentacją trzeba złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia otrzymania wniosku ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania poszkodowanego przez swego lekarza orzecznika. Ten ustala uszczerbek na zdrowiu (stały bądź długotrwały) i stwierdza, jaki jest jego związek z wypadkiem. Orzecznik ZUS może też zlecić dodatkowe badania u lekarza specjalisty.

 

W PRACY PO WYPADKU

Pracodawca nie może zwolnić pracownika tak długo, jak ten jest na zwolnieniu lekarskim po wypadku. To, czy szef wypowie pracownikowi umowę po jego powrocie ze zwolnienia, zależy od stanu zdrowia poszkodowanego i rodzaju wypadku, jakiemu uległ. Jeżeli pracownik ma orzeczenie lekarskie , które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku, firma ma obowiązek dopuścić zatrudnionego do pracy. Nie może wówczas wypowiedzieć mu umowy, uzasadniając to jego złym stanem zdrowia lub brakiem przydatności na zajmowany stanowisku.

RENTA

DLA KOGO RENTA

Zasiłek należy się każdemu ubezpieczonemu od wypadku pracownikowi. Etatowi pracownicy podlegają mu obowiązkowo, natomiast osoby, które są zatrudnione na umowę-zlecenie lub o dzieło, mogą dostać świadczenie tylko wtedy, gdy w umowie jest zaznaczone, że firma zgłosiła je do takiego ubezpieczenia. Prywatni przedsiębiorcy muszą je płacić sami. UWAGA! Nawet osoby, którym z powodu zbyt krótkiego okresu odprowadzania składek nie należałaby się zwykła renta, mogą dostać rentę wypadkową. Przysługuje ona niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.

CO NAM PRZYSŁUGUJE

Najważniejsze świadczenia, jakie ofiara wypadku może dostać z ZUS, to renta wypadkowa (wyższa niż zwykła renta) oraz jednorazowe odszkodowanie. Dodatkowo można ubiegać się o :

-zasiłek chorobowy - w sytuacji wypadku wynoszący 100% pensji,a nie jak przy zwykłej chorobie 80%. Wypłacany jest maksymalnie przez 182dni licząc od pierwszego dnia wypadku.

-świadczenie rehabilitacyjne - wypłacane, kiedy pracownik po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal nie zdolny do pracy, jednak dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje maksymalnie przez rok, wypłaca je ZUS do którego trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

-rentę szkoleniową- jeśli po wypadku przebycie szkolenia daje szanse na podjęcie nowego zajęcia.

-wypadkowa renta rodzinna -oraz dodatek dla dziecka poszkodowanego które po wypadku zostało sierotą zupełną

-dodatek pielęgnacyjny- dla tych, którzy po wypadku nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania

-pokrycie kosztów leczenia- z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w niektóre przedmioty ortopedyczne.

-zasiłek wyrównawczy- może się o niego ubiegać pracownik, który w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu , który stał się nie zdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Renta ta corocznie podlega waloryzacji.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2018r.:

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1029,80 zł

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35 zł

- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1235,76 zł

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 926,82 zł


KTO NIE DOSTANIE ŚWIADCZEŃ

Pracownik który:

-uległ wypadkowi z powodu swojego rażącego niedbalstwa i naruszania zasad bezpieczeństwa,

-przyczynił się do wypadku, ponieważ był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych

 

DODATKOWE ODSZKODOWANIE

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może żądać od swego pracodawcy odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego. Możemy się o nie ubiegać, jeśli winę za wypadek ponosi pracodawca, a świadczenia wypłacone przez ZUS nie pokryją szkody, której doznaliśmy. Za obciążające pracodawcę uznane mogą być zaniedbania obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów bhp.

CHOROBY

LISTA CHORÓB ZAWODOWYCH:

1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne:

- w przypadku zatruć ostrych -3 dni

- w przypadku zatruć przewlekłych

- w zależności od rodzaju substancji

2. Gorączka metaliczna - 3 dni.

3 .Pylice płuc :

- pylica górników kopalń węgla - nie można określić

- pylica - gruźlica

- pylica spawaczy

- pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe

- pylica talkowa

- pylica grafitowa

- pylice wywołane pyłami metali

- pylica barytowa

- pylica żelazowa

- pylica cynowa

- pylica krzemowa - nie można określić

4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

- rozległe zgrubienie opłucnej

- rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia

- wysięg opłucnowy - 3 lata

5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej w co najmniej 30% były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń – 1 rok.

6. Astma oskrzelowa - 1 rok.

7. Zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych:

- postać przewlekła - 3 lata

- postać ostra i podostra - 1 rok

8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne - 1 dzień.

9. Bysinoza - 7 dni.

10. Beryloza.

11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych.

12. Alergiczny nieżyt nosa - 1 rok.

13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłoży alergicznym - 1 rok.

14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym - 2 lata.

15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15lat - nie można określić lat:

-guzki głosowe twarde - 2 lata

- wtórne zmiany przerostowe krtani - 2 lata

-niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią - 2 lata

16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego :

-ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważające jego części - 2miesiące

-ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych luba zapalno - martwiczych skóry i tkanki podskórnej - 1 miesiąc

-przewlekłe promienne zapalenie skóry

-przewlekle uszkodzenie szpiku kostnego wywołane działaniem małych dawek promieniowania jonizującego

-zaćma popromienna - 10 lat

17. Nowotwory złośliwe powstały w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

-rak płuca, rak oskrzela - indywidualnie w zależności od okresu latencji ( okresu utajenia) nowotworu

-międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

-nowotwór układu krwiotwórczego - indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

-nowotwór pęcherza moczowego - w zależności od okresu latencji nowotworu

-rak wątrobu - w zależności od okresu latencji nowotworu

-nowotwór krtani - w zależności od okresu latencji nowotworu

-nowotwór nosa i zatok przynosowych - w zależności od okresu latencji nowotworu

-nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwa indukcji przekraczającym 10% - indywidualnie po oszacowaniu ryzyka

18. Choroby skóry:

-alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - 5lat

- kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia - 1 miesiąc

-trądzik olejowy - smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze - 1 miesiąc

-drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających

-rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych - 1 miesiąc

-grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt - 1miesiąc

-pokrzywka kontaktowa - 1 rok

-fotodermatozy zawodowe - 2 lata

19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonania pracy :

-przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki - 1 rok

-przewlekłe zapalenie kaletki maziowej - 1 rok

-przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących prace w pozycji klęczącej lub kucznej - 1 rok

-przewlekłe zapalenie okołostawowe barku - 1 rok

-przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej - 1 rok

-zmęczeniowe złamanie kości - 1 rok

20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

-zespół cieśni w obrębie nadgarstka - 1 rok

-zespół rowka nerwu łokciowego - 1 rok

-zespół kanału Guyona - 1 rok

-uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących prace w pozycji kucznej -1 rok

21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo- nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz – 2 lata

22. Zespół wibracyjny :

-postać naczyniowo- nerwowa - 1 rok

-postać kostno - stawowa - 3 lata

-postać mieszana : naczyniowo- nerwowa i kostno - staowowa -3 lata

23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:

-choroba dekompresyjna - 5 lat

-urazy ciśnieniowe - 3 dni

-następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem - 3 dni.

24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

-udar cieplny albo jego następstwa - 1 rok

-wyczerpanie cieplne albo jego następstwa - 1 rok

-odmroziny - 1 rok.

25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi albo biologicznymi:

-alergiczne zapalenie spojówek - 1 rok,

-ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym - 1 dzień

-epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki - 1 rok

-zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi - 3 lata

-zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego - 10 lat

-centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym obszaru widma niebieskiego - 3 lata

26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – nie można określić.

ODSZKODOWANIE

CZY CHOROBA ZAWODOWA UPOWAŻNIA DO RENTY ?

Jeśli na skutek choroby zawodowej pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Jednak uszczerbek musi być stały albo długotrwały.

Stały uszczerbek na zdrowiu to taki, który powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający pół roku. Taki stan może się jednak poprawić.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą: :

- 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

- 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

- 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

- 14 165zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji

- 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

- 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko -

- 72 850  zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 156zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci -

- 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 156zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko-

-14 156 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

- 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 156 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Ubezpieczony, który otrzymał jednorazowe odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia może ubiegać się również o dodatkowe świadczenia:

- zasiłek chorobowy - w wysokości 100% twojej pensji ( na pół roku, ale można to przedłużyć - nie więcej jednak niż o dalsze 3miesiące)

- świadczenie rehabilitacyjne - 100% pensji (maksymalnie na rok)

- zasiłek wyrównawczy ( wyrównuje różnicę, jeśli wynagrodzenie obniżyło się z powodu uszczerbku na zdrowiu)

Można też ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową:

- o rentę szkoleniową ( jeśli po chorobie nie możemy już pracować w dotychczasowym zawodzie i musimy się przekwalifikować)

- rentę rodzinną (przysługuje rodzinie po pracowniku, który zmarł z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.


FORUM

Sejm przegłosował zakaz handlu w niedzielę. Na początek handlować będzie można tylko w dwie niedziele tą pierwszą i ostatnią. Od 2019r. już tylko w jedną a rok później będzie obowiązywał całkowity zakaz handlu w niedzielę. Przepisy wejdą w życie 1 marca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 305)

W 2018 roku wolne od pracy będą więc niedziele:

Marzec - 11 i 18 marca i 31 marca - skrócone godziny handlu do godz. 14

Kwiecień - 1 , 18, 15 i 22 kwietnia

Maj - 13 i 20 maja

Czerwiec - 10 i 17 czerwca

Lipiec - 8, 15 i 22 lipca

Sierpień - 12 i 19 sierpnia

Wrzesień - 9, 16 i 23 września

Październik - 14 i 21 października

Listopad - 11 i 18 listopada

Grudzień - 9 grudnia