Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

WYNAGRODZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019
r.

Komentarz: Od dnia 1 stycznia 2019 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 2250 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2018 r. (2100 zł) jest to wzrost o 7,1 % i jednocześnie o 150 zł

 

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie ok. 1634 zł „na rękę”, w stosunku do ubiegłego roku zwiększa się o ok.104 zł netto.