Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

WYNAGRODZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Komentarz: Od dnia 1 stycznia 2020 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 2600 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2019 r. (2250 zł) jest to wzrost o 15,6 % i jednocześnie o 350 zł

 

Po odliczeniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów i braku ulgi podatkowej, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie ok.1877 zł „na rękę”, w stosunku do ubiegłego roku zwiększa się o ok. 243 zł netto.